Financat & Kontrollimi, Shërbimet e Korporates & Mbështetje, Burimet Njerzore, Mobile, Qëndrueshmëri, Menaxhimi i Riskut

Kontraktimi i Përgjithshëm

 • Blerjet
 • Zhvillimi i Projektit
 • Investime Financiare
 • Shitjet
 • Blerjet
 • Shpenzimet e Projektit
 • Implementimi i Projektit
 • Finalizimi

Ndërtimtaria

 • Blerjet
 • Krijimi i Ofertës
 • Pregatitja e Projektit
 • Implementimi i Projektit
 • Finalizimi
 • Proceset Komunale
 • Prokurimi

Krijimi i Menaxhmentit

 • Krijimi i Mirëmbajtjes
 • Menaxhimi i Krijimit - Komercial
 • Menaxhimi i krijimit - Teknik
 • Sherbimet

Zgjidhjet tona softuerike janë të dizajnuara që të ju mbështesin në kryerjen e detyrave të biznesit tuaj në baza ditore (psh. kosto dhe monitorimi i orarit). Këto zgjidhje mbulojnë të gjitha aspektet specifike të kontraktimit gjeneral, si në fazën e zhvillimit ashtu edhe në atë të transaksionit.

 • Blerjet
 • Zhvillimi i Projektit
 • Investime Financiare
 • Shitjet
 • Blerjet
 • Shpenzimet e Projektit
 • Implementimi i Projektit
 • Finalizimi

Procesimi i gjitha blerjeve tuaja, zhvillimi i projektit, financim, investimet dhe aktivitetet e shitjeve në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente. Zgjidhja jonë softuerike ju mbështetë juve përgjatë gjithë procesit – nga hartimi i ofertave e deri tek dorëzimi i faturave. .

Faza e zhvillimit

Struktura e Projektit
Krijimi i varianteve (perspektiva objektit) dhe Versioneve (perspektiva financiare)
Krahasimi i qellimeve dhe gjendjes aktuale
Integrimi i planifikimit të likuiditetit
Menaxhimi i marrëdhënieve te klientëve

Faza e implementimit

Funksionalitetet e CRM për blerje
Kohëzgjatja e projektit, përfshirë këtu vlera referuese me nivelin e çmimeve të tregut
Llogaritja e kostos, Tenderimi- (si për NPK) dhe funksionalitetet e menaxhmentit kontraktues, përfshirë dhe integrimin në kontabilitet
Funksionalitete përfundimtare të faturimit
Funksionalitetet e monitorimit të garancionit

Përfitoni nga transparenca e madhe në proceset e blerjeve, tenderimeve, planifikimit të projekteve, ekzekutimit të projekteve, dhe përfundimit të projekteve. Të gjitha të dhënat kyçe të projektit mund të regjistrohen dhe të çasen përmesë telefonit tuaj.

 • Blerjet
 • Krijimi i Ofertës
 • Pregatitja e Projektit
 • Implementimi i Projektit
 • Finalizimi
 • Proceset Komunale
 • Prokurimi

Blerja

 • Përpunimi i të dhënave të planifikuara dhe aktuale të projektit, quote-to-cash
 • Opsionet e vlerësimit (p.sh. lista e projektit, lista e llogaritjes dhe propozimi lista)

Tenderimi

 • Llogaritja e regjistrave të shërbimit të hapur ose të standardizuar
 • Analiza te ripërdorshme dhe kosto elementet
 • Shkëmbim i standardizuar i të dhënave dhe vlerësim i llogaritjeve
 • Mbështetje për tenderim të nënkontraktorëve

Planifikimi i projektit

Mbështetje për planifikim të resurseve, llogaritje kontraktuale dhe përgatitje e punës :

 • Përfshirja e llogaritjeve për planifikimin e resurseve
 • Hartimi i listave të stafit, materialit si dhe inventarit
 • Definimi i punëve dhe procedurave për regjistrimin e kohës dhe aktiviteteve

Ekzekutimi i projektit

Shkallëzimi i projektit, faturimi dhe aktivitetet menaxhuese, duke përfshirë këtu kontrollimin e shpenzimeve përgjatë gjithë procesit të prodhimit:

 • Verifikimi i shërbimit përmesë shkallëzimit të projektit dhe shërbime shtesë të menaxhimit
 • Menaxhimi
 • Regjistrimi i kohës dhe aktiviteteve (raporte ditore, tabelimi orëve) për faktorët shpenzues
 • Përdorim i mëtejshëm për menaxhimi e burimeve njerëzore dhe transparencën e shpenzimeve
 • Krahasimi i statusit të tanishëm dhe atij të qëllimshëm të bazuar në llogaritje, përshkallzim dhe regjistra të kohës e aktiviteteve
 • Përcaktim ditor dhe i lidhur me faza i statusit të projektit
 • Shpenzimet dhe të ardhurat
 • Margjina e kontributit

Kompletimi i projektit

 • Llogaritjet e projektit
 • Dokumentimi i përfundimit të projektit

Zbuloni përparësitë e ofrimit te klientëve tuaj menaxhim gjithëpërfshirës të patundshmërisë në kapacitet biznesor dhe teknik.

Krijimi i Menaxhmentit

 • Krijimi i Mirëmbajtjes
 • Menaxhimi i Krijimit - Komercial
 • Menaxhimi i krijimit - Teknik
 • Sherbimet

Menaxhimi i ndërtimit teknik

Mbeshtetje për prokurimin e informacionit:

 • Përpilimi sistematik i të dhënave të mbledhura vazhdimisht
 • Mareveshje të shërbimit
 • Reagim në ngjarje
 • Ofrim te shërbimeve
 • Monitorim dhe analiza
 • Masa preventive
 • Investime
 • Verifikim dhe optimizim i resurseve
 • Ruajtje e vlerave

Menaxhim mobil i ndërtimit

Qasje në informacione të ndërtimit dhe menaxhimit të kohës pavarësisht nga vendndodhja:

 • Statusi i ndërtimit dhe sistem informativ
 • Reagim i bazuar në ngjarje
 • Konfirmim
 • Ofrim i shërbimeve
 • Konsum
 • Regjistrim i kohës dhe shërbimit

Shërbimet e menaxhimit të ndërtimit

Shërbime të menaxhimit të ndërtimit:

 • Shërbime mbështetëse për pronarin
 • Shërbime mbështetëse për qiramarrësin
 • Kostoja e shërbimeve
 • Rent index
 • Lidhje në treg online
©2020 Swiss IT Factory